Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Продукція цивільних друкарень XVIII ст. як вияв «пропащого часу» в історії України

Сергій Білокінь

Після смерті Михайла Драгоманова М. Павлик опублікував його студію «Пропащий час», що оцінювала становище України після 1654 року у складі Російської імперії [1]. Пізніші українські націоналісти (Д.Донцов, М.Мухин) багато писали про москвофільство Драгоманова, але його позиція виглядає тепер строго науковою, і очевидно, що писання офіційних істориків до «300-річчя возз'єднання України з Росією» стояли на цілком інакших супроти свого попередника позиціях.

Продукція українських друкарень з кириличними шрифтами являла собою одне з вершинних явищ української культури XVII ст. Після поразки державницьких заходів Ів.Мазепи 1709 року ці друкарні зійшли нанівець, як і всі інші прояви культури. Цензурні укази (як-от указ Петра І від 5 жовтня 1720 року, розпорядження Синоду 22 лютого 1721 року тощо [2]) призвели до їхнього занепаду. У першій половині ХІХ ст. навіть найпотужніша з них, лаврська друкарня вже не відповідала вимогам часу. Коли кириличні шрифти знадобились особисто генерал-губернаторові Д. Г. Бібікову задля Київської комісії для розгляду давніх актів, якою він опікувався, вчені зіткнулися з несподіваними труднощами. Орест Левицький стверджував:

«Приступая к изданию «Памятников» (вийшли 1845 року. – С. Б.), Коммиссия приняла за непременное правило памятники, писанные западно-русским наречием, печатать церковно-славянским шрифтом, сохраняя все сокращения и надстрочные знаки, употреблявшиеся в старинном письме. Между тем оказалось, что единственная в то время в Киеве сколько-нибудь благоустроенная – университетская типография вовсе не имела славянских шрифтов, и Д. Г. Бибикову пришлось обратиться к киевскому митрополиту с просьбой разрешить лаврской типографии прислать на время славянские шрифты для печатания изданий Коммиссии» [3].

Влаштував сучасну на той час друкарню 1846 року приватний підприємець австрійський підданий Йосиф Вальнер.

Після запровадження в Російській імперії цивільного шрифту (1708) на території України протягом XVIII ст. мали право на друк світських видань лише представники чи представництва імперського управління. Це були київські друкарні академічна й лаврська, що перебували у віданні надісланих з Росії митрополитів [4], похідна друкарня Г. А. Потьомкіна у Бендерах та Яссах, друкарні фортеці Св. Єлисавети, Чорноморська адміралтейська в Миколаєві, Приказа общественного призрения у Харкові та дві бердичівські. Протягом XVIII ст. на тій частині України, що підлягала Російській імперії, цивільним шрифтом було надруковано лише 50 книжок. Їхній репертуар обмежувався вузьким колом цілком елементарних речей – офіційними, формальними проповідями, підручниками з граматики та убогими історичними курсами. Натомість у Петербурзі й Москві протягом XVIII ст. колосальну кількість книжок випускали численні наукові установи, а також приватні друкарні – їх було відповідно понад 20 та 24. Найвищі прояви української культури того часу – «» І.Котляревського, «Кобзар» Т.Шевченка, твори М.Гоголя навіть строго української тематики з'явились у XVIII-ХІХ ст. теж поза Україною. Так виглядала поразка Гетьманщини на полі культури.

Національні потреби вимагали фундування українських університетів. Перший такий проект 1760 року висунув український гетьман К.Розумовський. За ним 1764 року ініціювали такі проекти шляхетство й старшина з гетьманом, а в 1760-1803 роках їх було вже дев'ять. Університет сподівались одержати Батурин, Чернігів, Київ, Переяслав, Глухів, Лубні й Новгород-Сіверськ [5], але імперія мала щодо цього інші плани. Київський, Харківський та Новоросійський університети були імперськими російськими закладами, і стихійна боротьба в них українського начала являє окрему дослідницьку тему.

Характерно, що виразно колоніальний зміст і глибоко провінційний рівень видань, що реально виходили, відбились у громадській нехіті до них. Продукція цих територіально українських друкарень у місцевих книгозбірнях не відкладалась і діяльність та творчий шлях їхніх авторів в українській науці не студіювались і не студіюються досі.

Завдання цієї розвідки зводиться до повного й точного опису тієї продукції, яку давали цивільні друкарні XVIII ст.

Бердичів :

1790-ті роки : О дворянстве. [Жалованная грамота. Утверждена 21 апреля 1785 г.]. [Бердичев, 1790-е гг. ] XIV, 88 с.

Дж. : Сводный каталог [6]. Т. ІІ (1964). С. 322-323. № 4730.

То же. [Бердичев, конец XVIII в. ] XIV, 88 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 323. № 4731.

Городовое положение. [Бердичев,] не позже 1794. 212 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 248. № 1570.

То же. [Бердичев,] не ранее 1793. XXXIV, 202 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 248-249. № 1571.

1794 : Молчанов Козьма Степанович (1767-1812). Слово на случай взятия Праги и покорения Варшавы говоренное в Архангельске тамошняго собора священником Козмою Степановичем Молчановым 1794 года. Бердичев : тип. Отцов кармелитов босых, [1794. 7] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 256. № 4303.

Учреждения для управления губерний Всероссийския Империи, в коих столицы. Ч. [1]-2. Бердичев, 1794.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1964). С. 282. № 7664.

1795 : То же. Ч. [1]-2. Бердичев, 1795.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1964). С. 282. № 7664.

1796 : Буквар для обучения юношества чтению по российску и по польску. Бердичев : тип. Отцов кармелитов босых, 1796. 56 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 131. № 766.

Катеринослав [7] :

Простота Яким (?-?). Матушка : Салдатская песня. Спел отставной салдат Яким Простота. Екатеринослав, б. г. [2]

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 226. № 4110.

Посвята Єкатерині ІІ. Видано не раніше 1793 – року появи друкарні в Катеринославі.

1800 : Заставский Федор Петрович (1769-1842). Начальное учение французского языка, сочиненное в пользу обучающагося в Новороссийской главной школе юношества учителем 8-го класса Федором Заставским. [Екатеринослав :] Новорос. тип., 1800. [6,] 141 с., 1 л. табл.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 359. № 2326.

Київ [8] :

1787 : Самуил (Миславский Симеон Григорьевич ; 1731-1796). Речи поздравительныя, ея Имп. величеству, во время высочайшаго в Киев прибытия, пребывания и отшествия, сказыванныя, Святейшаго правительствующаго синода членом, преосвященным Самуилом митрополитом Киевским и Галицким, и архимандритом Киевопечерския лавры. К. : тип. Академии Киевской, 1787. [12] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1964). С. 87. № 6284.

Самуил (Миславский Симеон Григорьевич ; 1731-1796). Слово при отбытии из богоспасаемаго града Ростова, в древнейший град Киев, в Соборной Успенской ростовской церкве 1783 года, октября 8 дня, сказыванное Святейшаго правительствующаго синода членом, преосвященным Самуилом митрополитом Киевским и Галицким, и архимандритом Киевопечерския лавры, бывшим архиепископом Ростовским и Ярославским. К. : тип. Академии Киевской, 1787. 10 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1964). С. 89. № 6298.

1788 : Нарушевич Адам Станислав (Naruszewicz Adam Stanisław ; 1733-1796). Таврикия или Известия древшнейшия и новейшия о состоянии Крыма, и его жителях до наших времян. Сочинение польского епископа г. Адама Нарушевича, переведенное с польского языка на российский. К. : тип. Академии Киевской,1788. [4], 172 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 280. № 4449.

1789 : Гофман Фридрих (Hoffman Friedrich ; 1660-1742). Разсуждение о воде, всеобщем врачестве. [К. :] тип. Академии Киевской, 1789. [2], 54 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1964). С. 253. № 1606.

Леванда Иван Васильевич. Речь при открытии Главного народного училища в губернском городе Киеве, 1789 года маия 1 дня. [К. :] тип. Академии Киевской, 1789. [8] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 126. № 3503.

1790 : Леванда Иван Васильевич. Слово в день высочайшаго коронования… Имп. Екатерины Вторыя… проповеданное в Киево-Софийском соборе, онагож Собора протоиереем Иоанном Левандою, 1789 года сентября, 22 дня. [К. :] тип. Академии Киевской при Лавре, 1790. [12] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 127. № 3507.

1791 : Самуил (Миславский Симеон Григорьевич ; 1731-1796). Краткое историческое описание Киевопечерския лавры. [К. :] тип. Академии Киевской при Лавре Печерской, 1791. [2], 158, [2], 16, [2], 10 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 86-87. № 6280.

Семигиновский Максим Афанасьевич (1758-1822). Грамматика польская, для пользы и употребления российскаго юношества изданная Академии Киевской учителем истории, географии и польскаго языка Максимом Семигиновским. [К. :] тип. Академии Киевской при Лавре Печерской, 1791. XVI, 160 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 106-107. № 6413.

1792 : Леванда Иван Васильевич. Слово, на высокоторжественный день коронования… Имп. Екатерины Алексеевны… проповеданное Киево Софийскаго собора протоиереем Иоанном Левандою, сентября 22 дня 1791 года. [К. :] тип. Академии Киевской при Лавре Печерской, 1792. [2], 8 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 127. № 3509.

1794 : Аполлос (Байбаков Андрей Дмитриевич, (1745-1801). Грамматика руководствующая к познанию славено-российскаго языка. [К. :] тип. Киево-Печерския лавры, 1794. [6], 168 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 49. № 210.

1795 : Леванда Иван Васильевич (1734-1814). Речь говоренная в день рождества Христова его высокопреосвященству, Святейшаго правительствующаго синода члену Самуилу, митрополиту Киевскому и Галицкому и Киевопечерския лавры архимандриту, Киево-Софийскаго собора протоиереем Иоанном Левандою, 1795 года. [К. : тип. Киево-Печерской лавры, 1795. 4] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 126. № 3498.

Леванда Иван Васильевич (1734-1814). Речь по случаю истечения двенатцатилетняго (sic) времени прибытия в Киев высокопреосвященнейшаго Самуила, Святейшаго правительствующаго синода члена, митрополита Киевскаго и Галицкаго и священно-архимандрита Киево-Печерския лавры. [К. : тип. Киево-Печерской лавры, 1795. 4] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 126. № 3500.

Леванда Иван Васильевич. Речь поздравительная со всерадостным праздником святыя Пасхи. [К. : тип. Киево-Печерской лавры, 1795. 2] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 126. № 3502.

Самуил (Миславский Симеон Григорьевич ; 1731-1796). Краткое историческое описание Киевопечерския лавры. Изд. 2-е, против 1-го исправленное и некоторыми достопамятностьми умноженное. [К. :] тип. Академии Киевской при Лавре Печерской, 1795. [2], 140, [2], 12, [2], 8, [2], 6 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 86-87. № 6281.

1796 : Киевский месяцослов на лето от Рождества Христова 1797-[1800], которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочиненный в Киевской академии. [К. :] тип. Академии Киевской при Киево-Печерской Лавре, [1796-1799].

Дж. : Сводный каталог. Т. ІV (1966). С. 247-248. №№ 437-440.

Редактором-упорядником київських календарів був архимандрит Іриней (Фальківський), викладач Київської академії.

У першому випуску на 1797 рік (вид. 1796) вміщено «Историческое известие о преосвященных митрополитах киевских, бывших от начала Киевской митрополии даже до нынешняго времени» (С. 37-54), узяте з «Московскаго любопытнаго месяцеслова на 1776 год» Василя Рубана, у скороченні.

У другому випуску на 1798 рік (вид. 1797) надруковано «Историческое известие о святейших патриархах константинопольских, бівших от времен Константина Великаго даже до взятия турками Царяграда в 1453 году» (С. 40-52).

Третій випуск на 1799 рік (вид. 1798) містить «Краткую выписку достопамятнейших первобытных в Киеве церквей, с 866 года по течению лет, созданных, кои доселе существуют, или по крайней мере тех первобытных некоторые места занимают» (С. 36-40) та «Краткую выписку достопамятнейших первобытных церквей современных вышеписанным, не меньше по знаменитости своей внимание заслуживающих, и от тогож 866 года начало приемлющих, но до наших времен бытием своим недостигшим» (С. 41-44).

У четвертому випуску на 1800 рік (вид. 1799) – «Краткая выписка о погребенных в Киеве владетельных князьях, и других княжеских обоего пола особах со времен Оскольдова владения, с означением, в каких именно церквах и монастырях (Сочиненная Иваном Тимофеевичем Нащинским)» (С. 36-40), «Краткая выписка о дворцах княжеских в Киеве бывших, кои в летописях упоминаются (Сочин. тем же)» (С. 40-41) та «Статья из Церковной хронологии о новом способе скораго сыскивания вруцелет и златых чисел во всяком данном году (Сочиненная киевобратским архимандритом Иринеем)» (С. 41-47).

Леванда Иван Васильевич. Речь по случаю освящения походнаго храма Вознесения Господня, для Малороссийскаго корпуса пеших стрелков, совершившагося 1796 года февраля в 23 день в Киеве, говоренная 24 февраля в присудствии совершившаго в сей воскресный день в новопосвященном храме божественну. литургию преосвященнаго Амфилохия епископа Переяславскаго и Борисопольскаго и викарного Киевскаго, также управляющаго тем Корпусом господина генерал-порутчика и разных орденов кавалера Андрея Яковлевича Левонидова. [К. : тип. Киево-Печерской лавры,] 1796. 4 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 126. № 3501.

Леванда Иван Васильевич. Слово в высокоторжественный день возшествия на всероссийский престол… Имп. Екатерины Алексеевны… говоренное… в Киево-Печерской Лавре 28 июня 1796 года. [К. : тип. Киево-Печерской лавры, 1796. ] 8 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 127. № 3505.

Ода и другия стихотворения на прибытие в Киев новаго архипастыря, Святейшаго правительствующаго синода члена, высокопреосвященнейшаго митрополита Киевскаго и Галицкаго, и священноархимандрита Киевопечерския лавры Иерофея от Киевской академии усерднейше поднесенныя, 1796 года. [К. : тип. Академии Киевской при Лавре Печерской, 1796. [12], 18 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 342. № 4867.

Радостныя чувствования муз, излиянныя в одах и разных стихотворениях при всерадостном случае поздравления с прибытием его высокопреосвященства митрополита Киевскаго и Галицкаго, и священно-архимандрита Киевопечерския лавры Иерофея посвященныя учениками российскаго стихотворения 1796 года мая 31. [К. :] тип. Академии Киевския при Киевопечерской Лавре, [1796. 4], 68 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 9. № 5807.

Торжество казенных питомцев Киевской академии на приезд Святейшаго правительствующаго синода члена, высокопреосвященнейшаго митрополита Киевскаго и Галицкаго, и Киевопечерския лавры священноархимандрита Иерофея. [К. : тип. Киево-Печерской лавры, 1796. ] [2], 12 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1964). С. 234. № 7295.

Труды Киевской академии учеников росийскаго красноречия его высокопреосвященству Святейшаго правительствующаго синода члену Киевскому и Галицкому митрополиту, и Киевопечерския лавры священно-архимандриту Иерофею при всерадостном поздравлении с прибытием его в Киев посвященные 1796 года маия 31 дня. [К. : тип. Академии Киевской, 1796. ] [4], 76 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1964). С. 248. № 7382.

1798 : Самуил (Миславский Симеон Григорьевич ; 1731-1796). Краткое историческое описание Киевопечерския лавры. [Изд. 2-е]. [К. :] тип. Академии Киевской при Лавре Печерской, 1798. [2], 144, [2], 12, [2], 8, [2], 6 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 87. № 6282.

1799 : Радостныя песнопения Академии Киевской питомцов на прибытие в град Киев высокопреосвященнейшаго Гавриила, митрополита Киевскаго и Галицкаго, и Киево-Печерския лавры священно-архимандрита, 1799 года, ноября 22 дня. [К. : ] тип. Академии Киевския при Киевопечерской Лавре, [1799. 2], 28 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 8. № 5802.

Миколаїв [9] :

1798 : Бобров Семен Сергеевич (1767-1810). Таврида или Мой летний день в Таврическом Херсонисе. Лирико-эпическое песнотворение сочиненное капитаном Семеном Бобровым. Николаев : Черноморская адмиралтейская тип., 1798. [272] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 109. № 615.

Присвята Н. С. Мордвінову.

Захарьин Петр Михайлович (бл. 1750 – 1800). Арфаксад халдейская повесть содержащая в себе образ жизни и нравов древних восточных народов, новыя возстановления чиноначалия, ниспровержения вредной независимости соединения обществ, царств, воздвижение городов, первоначальные причины военных действий, и проч. с помещением в приличных местах нравственных разсуждений, к различным предметам относящихся. 2-е изд. Ч. 1-4. Николаев : Черноморская адмиралтейская економическая книгопечатня, 1798-[1799].

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 360. № 2329.

Захарьин Петр Михайлович (бл. 1750 – 1800). Новый синопсис или Краткое описание о произхождении славенороссийскаго народа, владычествование всероссийских государей в Нове Городе, Киеве, Владимире и Москве. Николаев : Черноморская адмиралтейская тип., 1798. [353] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 360. № 2330.

Захарьин Петр Михайлович (бл. 1750 – 1800). Приключение Клеандра храбраго царевича лакедемонскаго и Ниотилды, королевны фракийской российское сочинение. Ч. 1-2. Николаев : Черноморская адмиралтейская тип., 1798. [353] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 360. № 2331.

Захарьин Петр Михайлович (бл. 1750 – 1800). Путь к благонравию, или Сокращенное наставление обучающемуся юношеству, содержащее в себе полезныя и нравоучительныя правила для всякаго звания и состояния людей. Николаев : Черноморская адмиралтейская тип., 1798. [8], 101 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 360-361. № 2334.

Линд Джеймс (Lind James ; 1716-1794). Опыт о действительнейших способах к сохранению здоровья морских служителей, и разсуждение о горячках и заразах вообще, с прибавлением о болезни тюремной и средствами предупреждать оную и не допускать распространяться. Сочинение г. Линда, доктора Гасларской морской гошпитали при Портсмуте. Перевел с аглинскаго Черноморскаго флота мичман Юферов. Николаев : Черноморская адмиралтейская тип., 1798. [4], 265, [2] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 155. № 3691.

Петров Василий Петрович (1736-1799). Торжественное венчание на царство, и помазание е. и. в. Павла Перваго, самодержца всероссийскаго, и супруги его, е. и. в. благоверной государыни Марии Феодоровны, совершившееся в царствующем граде Москве, в соборе Успения Богоматере. 1797 года, апреля 5 дня. [Николаев, 1798]. 28 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 411. № 5283.

Вірші. Початок : «Россия в сердце, во Кремле…».

1798 : Ливанов Михаил Егорович (1751-1800). О земледелии, скотоводстве и птицеводстве. Сочинение профессора земледелия коллежскаго ассессора Михайла Ливанова. Николаев : тип. Черноморского штурманского училища, 1799. [16], 279 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 155. № 3683.

Передрук двох петербурзьких видань 1786 та 1794. Розділ «О птицеводстве» надруковано вперше.

1799 : Суранов Федор Иванович (?-?). Отбытие его преосвященства, Афанасия епископа Воронежскаго и Черкасскаго… из города Коломны в Воронежскую епархию, описанное, из любви и преданности, коломенским купцом Федором Ивановым Сурановым. Николаев : тип. Черноморскаго штурманскаго училища, [1799]. 18 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 198. № 7072.

1800 : Граф Христофор Бернард (Христофор Христофорович ; ?-?). Теоритико-практическое наставление о гражданской архитектуре, в пользу домостроителей собрано из лучших писателей с приличными чертежами. Издано в Николаеве флота капитаном Христофором Бернарде Графом. Николаев : тип. Черноморского штурманского училища, 1800. [14], 212 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. І (1962). С. 255. № 1617.

Луценко [?? ; ?-?]. Ода на всерадостное прибытие его Имп. высочества государя цесаревича и великаго князя Константина Павловича в черноморския училища октября 1800 года. [Николаев, 1800. 2], 9 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 183. № 3822.

Наприкінці тексту зазначено : «черноморских училищ учитель словесностей Луценко».

На звороті титульного аркуша : «С дозволения Московской цензуры».

Речи его Имп. высочеству, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, на всерадостнейшее его посещение Черноморскаго штурманскаго училища в Николаеве. Октября 1800 года. [Николаев, 1800. 6] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 29-30. № 5946.

Таблицы полуденных склонений Солнца, и видов Луны, на 1801, 1802, 1803 и 1804 годы ; сочиненныя на Гринвический меридиан, по истинному времени юлианскаго счисления, или стараго стиля. Николаев, изд. в Черноморском штурманском училище, 1800. [14], 212 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 204-205. № 7116.

Фортеця Св. Єлисавети :

1765 : Руссо Жан Батист (Rousseau Jean Baptiste ; 1671-1741). Кафейной дом : Комедия. Печатана Новороссийской губернии в крепости Святыя Елисаветы, 1765. [2], 61 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 74. № 6211.

Перше видання, надруковане на території України цивільним шрифтом.

Харків :

1795 : Прокопович Андрей Семенович (1757-1826). Слово на всерадостный день коронования… Имп. Екатерины Вторыя, проповеданное 1795 года в Харьковской соборной церкви протоиереем Андреем Прокоповичем, которое, по представлению его превосходительства господина генерал-маиора, Харьковскаго наместничества правителя и кавалера Федора Ивановича Кишенскаго удостоено высочайшаго ея Имп. величества благоволения со всемилостивейшим награждением проповедника. [Харьков :] Харьковская тип., [1795]. 11 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 479. № 5702.

1796 : Месяцослов на лето Господне 1797-е [и 1799-е], которое есть простое, содержащее в себе 365 дней. Переведенный с польскаго, сочиненнаго в Бердичеве по градусу северной широты 50, котораго климат сходен с местами Киевской, Подольской, Волынской и Слободской Украинской губерний ; дополненный при том хронологиею и многими любопытными и в общежитии потребными примечаниями, с показанием восхождения и захождения Солнца, в Харьковском духовном училище. [Перевел с польскаго языка протоиерей и префект Харьковскаго училища А. С. Прокопович. ] Харьков : [тип. Приказа общественнаго призрения, 1796-1798. ]

Дж. : Сводный каталог. Т. ІV (1966). С. 249. №№ 444-445.

Чернявский Родион (?-?). Песнь харьковскаго народа на день коронования… Имп. Павла Петровича, самодержца всероссийскаго и… Имп. Марии Феодоровны. В[ойск] к[азацких] с[отник] Род[ион] Чернявский. [Харьков :] тип. Слободскаго украинскаго приказа общественнаго призрения, [1796. 4] с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 359. № 8151.

Примітки

1. Драгоманів Михайло. Пропащий час: українці під Московським царством (1854-1876) / з передм. Мих. Павлика. Львів: Друк. І.Айхельбергер і Сп., 1909. 38 с. Дослідження було написане 1879 року й призначалось для видання в щостому томі «Громади», але цей том у світ не вийшов. Не з'явилась у світ і рецензія на цю студію, яку написав 1909 року для «Літературно-наукового вісника» Ів. Франко.

2. Докладніше див.: Кубайчук Віктор. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови). К.: «К.І.С.», 2004. 176 с.

3. Левицкий Ор. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов. К., 1893. С. 48.

4. Пор.: Харлампович К. В. [Харлампович Константин Васильевич]. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1. Казань : Изд. кн. магазина М. А. Голубева, 1914. XXIV, 878, LXVI с.

5. Миловидов Лев Вікторович (19.II.1901, с. Лапин Мглинського пов. Чернігів. губ. – 30.VII.1930, Чернігів). Проєкти вищої школи на Чернігівщині, 1760-1803 рр. // Записки Чернігівського Наукового Товариства. Т. І. Праці історично-краєзнавчої секції. Чернігів, 1931. С. 65-89. Див. про нього: Юркова Оксана. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського, 1924-1930 рр. К., 1999. С. 395 – 398.

6. Повний опис: Сводный каталог русской книги XVIII века, 1725-1800. М., 1962-1975. Тт. 1-5, Дополнительный.

7. Друкарню відкрито 1793 року на базі кол. похідної друкарні Г. А. Потьомкіна.

8. Друкарню, орієнтовану на російські книжки цивільного друку при Київській академії, засновано 1787 року (Полное собрание законов Российской Империи. Т. 22. № 16517. 1787. 5. ІІІ).

9. С. І. Селівановський заснував її 1798 року при Адміралтействі Чорноморського флоту. Після відкриття 1798 року штурманського училища стала називатися друкарнею Чорноморського штурманського училища.

Опубліковано: Український археографічний щорічник. Вип. 18. К., 2013. С. 794 – 802.