Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Публікації матеріалів

1991

Ім'я з-поза меж УРЕ: [Передмова до публ.: Міяковський В. Ювілей цензурного акту 1876 року, с. 24-38.] // Книжник. 1991. № 1. С. 22-23.

Н.Д.Полонська-Василенко історик, філософ, біограф: [Вріз до публікації: Полонська-Василенко Н. Цензурові утиски на Україні. С. 21-23; Список видань Академії наук, знищених в 1930-х роках. С. 23-25] // Книжник. 1991. № 4. С. 21.

Роздуми монархіста: 3 листування Є. Чикаленка // Індо-Європа. К., 1991. № 1. С. 87-96; 1992 (7500). Кн. 1. С. 109 (205) – 125 (221).

Український родослівник: [Передмова до публікації розділів із кн. проф. Ол. Оглоблина "Люди старої України" (Мюнхен, 1959)] // Укр. культура. 1991. № 4 (820). С. 12-13: 2 іл.

1991-1992

Про автора спогадів: [Вріз до публ.: Макогон І.В. Про створення пам'ятника на могилі М.С. Грушевського] // Український історик. 1991-1992. Т. 28-29. Ч. 110-115. С. 369.

Рецензія Олександра Білецького на шостий том "Історії української літератури" // Український історик. 1991-1992. Т. 28-29. Ч. 110-115. С. 256-264.

1992

Переднє слово [до публікації уривків з кн.: Грищенко Олекса. Мої роки в Царгороді] // Образотворче мистецтво. 1992. Вересень-жовтень. Ч. 5. С. 24-25.

Післямова [до статті Василя Масютина "Раса й мистецька творчість"] // Образотворче мистецтво. 1992. Листопад-грудень. Ч. 6. С. 28.

Грушевський Михайло. Спомини / Публікація й примітки С. Білоконя // Київ. 1992. № 2. С. 109-125; № 3. С. 130-142.

Суслопаров Микола. Пелазгійська азбука / Публ. С.Білоконя // Космос древньої України: Трипілля-Троянь; мітологія; філософія; етногенез, VІ тис. до н.е. – І тис. н.е. / Упор., вст. ст., прим. Віт.Довгича. К., 1992. – С. 138-141.

1993

Г.[орленко] В. Киевщина: (Памяти Шевченка) // Слово і час. 1993. № 1 (385).С. 14-18.

Документи з історії НКВД УРСР: [Публікація 45 документів] // Наше минуле: Журнал незалежної історичної думки за редакцією Сергія Білоконя . Ч. 1 (6). К.: Вид-во М.Коця, 1993. С. 39-150.

Малюженко Л. Київ за 1942 р. // Наше минуле: Журнал незалежної історичної думки за редакцією Сергія Білоконя . Ч. 1 (6). К.: Вид-во М.Коця, 1993. С. 151-182.

Синявський Антін. Вибрані праці. К.: Наукова думка, 1993. Стор….

Покажчик імен: [92 довідки]. С. 372-382.

1995

Лист Георгія Ломова до кузини – Ганни Грушевської-Шамрай // Український історик. Том 124-127. Нью-Йорк, etc., 1995. Кн. 1-4. С. 180-189.

Єфремов Сергій. Про масонство в Україні: [Передмова до тексту: Заборонена тема? // Народна газета. 1995. Квітень. № 16 (197). С. 4] // Народна газета. 1995. Квітень. № 16 (197). С. 5: фото; Травень. № 17. С. 6.

Спогади С.Єфремова про М.Лисенка // Український музичний архів, Вип. 1. К., 1995. С. 177-188.

1996

Георгій Нарбут за часів "перестройки" та незалежності: [Лист В.Міяковського до Ол.Бенуа, 1950.] // Слово і час. 1996. N 2 (422). С. 21-23.

Листи Анни Франко-Ключко до Святослава Гординського // Сучасність. 1996. Ч. 12. С. 116-126.

Зерова Софія. Спогади про Миколу Зерова // Слово і час. 1996. №№ 1, 2, 4-5, 7, 8-9.

1997

Кричевський Василь. Нарбут в Українській Академії мистецтв // Образотворче мистецтво. 1997. Ч. 1. С. 54-57; Ч. 2. С. 17-19: іл. 1 арк.

1998

Гіркий спогад про Поліну Аркадіївну Кульженко: [Публікація тексту: Кульженко П. Спомин. С. 149-153] // Пам'ятки України. 1998. Ч. 1 (118). С. 134-148.

2001

Зізнання С.Глеваського про грабування української культурної спадщини за більшовиків // Пам'ятки України. 2001. Ч. 4 (133). С. 92-109.

Кравцов Дмитро. Керченська гробниця // Пам'ятки України. 2001. № 3 (132). С. 33.

Листи Олександра Архипенка до Святослава Гординського // Конференція "О.Архипенко і світова культура ХХ століття": 14 грудня 2001 року. [К.: Нац. худ. музей України, 2001]. С. 7-11.

2002

[Листи Ол.Лотоцького до Матушевських і В.Доманицького] // Швидкий Василь Павлович. Олександр Лотоцький: учений, громадський діяч, політик, 1890-1930-ті рр. К., 2002. С. 301-365. У співавторстві.

Із старого листування: [Меркурій Сергійович Гіляров, 1912-1985] // Ханенківські читання. Вип. 4: Матеріали науково-практичної конференції. К.: Кий, 2002. C. 44-62.

2003

Геппенер Надія. Всеукраїнське музейне містечко: Спогади // Пам'ятки України. 2003. Ч. 1-2 (138-139). С. 112-145. 31 приміт. Укр. переклад Ол. Неживого.

Геппенер-Лінка Н.В. Спогади про Всеукраїнське музейне містечко 1929-1939 рр. // Лаврський альманах: Зб. наукових праць. Вип. 11. К., 2003. С.142-175. 70 приміт. Рос. оригінал.

Публ.: Майборода Игорь Сергеевич (1933-2008). Мои впечатления и воспоминания о „Музейном городке”- Киево-Печерской Лавре, конец 1939 г. – август 1941 г. // Лаврський альманах. Вип. 9. К., 2003. С. 199-201.

2004

Зерова Софія. Спогади про Миколу Зерова // Родинне вогнище Зерових. К.: Гелікон, 2004. С. 92-149.

Із старого листування: (Віктор Олександрович Романовський, 1890-1971) // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини: Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня 2004 р.). Глухів, 2004. С. 129-145. Тираж 150 прим. 8 листів, 16 приміток.

Із старого листування: Віктор Олександрович Романовський (1890-1971 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Зб. наук. праць. Число 11. Частина 2. К., 2004. С. 84-120. Тираж 200 прим. 10 листів, 60 приміток.

Спроба хронологічного автокоментарю до „Відлуння” // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ-Ірпінь, 27-29 жовтня 2003. К.; Ірпінь, Перун, [2004]. С. 46-60. 26 приміток. 52698 знаків.

Федір Шміт з учнями й послідовниками: [Публікація світлини з ідентифікацією зображених на ній осіб] // Філателія України. 2004. № 6 (50). С. 10, с. 4 кольор. вкл.

2005

Спогади Данила Щербаківського про Г.Нарбута // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини: Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (21-22 квітня 2005 р.). Глухів, 2005. С. 218-233.

Щоденник Федора Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920-1930-х роках: Публікація текстів // Пам’ять століть. 2005. Травень-серпень. № 3-4 (54-55). С. 61-137. 271 690 зн.

2006

Із останніх листів Федора Ернста (1936-1939) // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України: Зб. наук. праць: Матеріали п'ятої науково-практичної конференції (18-19 травня 2006 р.). Глухів, 2006. С. 166-185. 77647 зн.

2007

До класифікації різних типів і способів терору // Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини: Мат. наук.-практ. конференції (Чернігів, 4 жовтня 2007 р.). Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. С. 116-126.

Епохи не вибирають. Невже?: [Передмова] // Ротач Петро Петрович: Біобібліографічний покажчик. К., 2007. С. 4-7. 0,25 арк. (= Джерела до культурологічних студій. Вип. 1).

Епохи не вибирають. Невже? // Вітряк: Літ.-краєзн. альманах Талалаївщини. Вип. 4. Талалаївка; К., 2007. С. 24-28 (Чернігівське земляцтво в м. Києві. Прилуцький осередок).

Історіографія державного терору й тероризму в СРСР: проблеми систематизації й періодизації // Репресії в Україні (1917-1990 рр.): Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Автори-упорядники Євдокія Кононівна Бабич, Валентина Василівна Патока. К.: Смолоскип, 2007. С. 11-31. Перша редакція передмови, 87 прим.

Історіографія державного терору й тероризму в СРСР: проблеми систематизації й періодизації // Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.): Бібліогр. покажчик / Упорядники: С.Калитко, О.Рубльов, Р.Подкур, Л.Шевченко. К.; Житомир: Полісся, 2007. С. 36-66. Друга редакія передмови, 128 прим.

На шляхах інституціоналізації: [Передмова] // Віталій Ханко: Біобібліогр. покажчик. К.: Остап Ханко, 2007. С. 7-16.

Каталог 2-ї звітної виставки Української державної Академії Мистецтв (УДАМ). Осінь 1921 року // Студії мистецтвознавчі. К.: ІМФЕ, 2007. Ч. 3 (19). С. 84-96.

Геппенер-Лінка Надія. З родинного архіву: [Передмова, публікація, примітки] // Лаврський альманах: Зб. наукових праць. Вип. 17. К., 2007. С. 239-255.

2008

Голодомор, різні типи й способи терору // Наукові записки / Академія наук вищої школи України. Том ІІІ. К., 2008. С. 57-66.