Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Праці з книгознавства й бібліофільства

Агатангел Кримський і книга // Наука і культура: Україна 1981. К., 1982. С. 317-323.

Талант Георгія Нарбута // Вітчизна. 1982. № 8. С. 203-206.

Журавська народна бібліотека // Вітчизна. 1983. № 11. С. 199-200. Підп.: Сергій Абаза.

Нарбутівські сюжети: [Про батька, книгозбірню й майстерню] // Жовтень. 1983. № 7 (465). С. 91-97.

Євген Гребінка і «Кобзар» 1840 року // Прапор. 1984. № 3. С. 121-123.

Славетний український графік Георгій Нарбут: [пам’ятка вечора]. К.: Будинок вчених АН УРСР, 1984. 6 с.

Киевский профессор П.П.Кудрявцев как библиофил и читатель // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: Тезисы сообщений научно-практической конференции. Л., 1985. С. 73-75.

Наш перший бібліограф: [Про Ф. Максименка] // Наука і культура: Україна. Вип. 20. К., 1986. С. 394-395.

Поліграфісти: [Про С. та В. Кульженків] // Вітчизна. 1986. № 12. С. 174-175.

Неизвестная статья В.К.Лукомского о Г.И.Нарбуте [«Нарбут как геральдический художник»] // Геральдика: Материалы и исследования: Сб. научных трудов. Л.: Гос. Эрмитаж, 1987. С. 42-52.

Федір Ернст: Бібліогр. покажчик: [Твори. Література]. Суми, 1987. 34 с.

Г.И.Коляда – библиофил // Книга и культура: Шестая Всесоюзная научная конференция по проблемам книговедения: Секция библиофильства: Тезисы докладов (18-20 апреля 1988 г.). М., 1988. С. 32-34.

Георгій Нарбут: Бібліогр. покажчик. Вип. 1: Г. Нарбут в екслібрисі. Суми, 1988. 41 с.: іл. Додаток-каталог «Произведения Г. И. Нарбута в частных собраниях» [153 ед.].

Многоцвіття Павла Ковжуна // Вітчизна. 1988. № 6. С. 178-186.

Бібліофільські сонети: [Рост. Олексіїва] // Поезія – 1989. Вип. 1. К.: Рад. письменник, 1989. С. 176-181.

Библиотека Федора Филипповича Максименко (1897-1983) // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: (Тезисы сообщений 3-й Всесоюзной научно-практической конференции). Л., 1989. С. 108-111.

Нарбут і Шевченко // Світи Тараса Шевченка: 3б. статей до 175-річчя з дня народження поета. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1991. С. 227-236. (= Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. 214 та Бібліотека Прологу і Сучасности, ч. 191.4).

До історії збірок барона Ф.Р.Штейнгеля // IV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доповідей і повідомлень. К., 1989. С. 141-143.

Микола Зеров і книга // Книжник. К., 1990. № 1. С. 10-19.

На полицях спецфондів у різні роки // Слово і час. 1990. № 1 (349). С. 69-76.

Парадокс престижу і фаховості: [Про бібліотеку Б.Грінченка] // Книжник. 1990. № 1. С. 20-25.

Внесок Ф.П. Максименка до їсторично-географічної та краєзнавчої бібліографії // Проблеми історичної географії України: Зб. наукових праць. К.: Наукова думка, 1991. С. 147-151.

Про становище української бібліографії // Слово і час. 1991. № 11 (371). С. 82-87.

Просвітителі: [Про С. та В. Кульженків] // Рудзицкий Артур. Журналы «Искусство и печатное дело», «Искусство. Живопись. Графика. Художественная печать», «Искусство в Южной России»: Указатель содержания. К., 1991. С. І-VІІІ.

Місце публіцистики викривача «хохломаніі» [А.Я. Іванова, 1860-ті рр.] // Книжник. 1993. Ч. 1 (18). С. 7-9.

«Бібліологічні вісті»: місце в культурі // [Ковальчук Г.І.] «Бібліологічні вісті», 1923-1930: Систематичний анотований покажчик. К.: Абрис, 1996. С. 5-11; Вісник Книжкової палати. К., 1996. Вип. 3. Вересень. С. 7-10.

До питання про авторство «Словника українських псевдонімів»: Документи і матеріали // Mappa mundi: Зб. наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів; К.; Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 1996. С. 830-874.

Ред.: Гапченко П.Б. та ін. Літопис Національної Парламентської бібліотеки України. Част. І. К., 1996. 138 с.

Жак Шеремецінський // Вісник Книжкової палати. 1997. № 6. С. 28-30.

Пожежі київської Публічної бібліотеки АН УРСР 1964 та 1968 років // пам’ятки України. 1998. Ч. 3-4 (120-121). С. 145-148.

Раритети української бібліографії у збірках Олександра Лазаревського та Михайла Хмирова // Київська старовина. 1998. Липень-серпень. № 4 (322). С. 131-164.

Сторінками загиблого «Діаріуша» [Г.І.Нарбута] // пам’ятки України. 1998. Ч. 1 (118). С. 30-57.

Федір Максименко і книгознавці його доби // Кур’єр Кривбасу. № 93-94. 1998. Січень. С. 122-132.

Видатний український бібліограф Ярослав Стешенко, 1904-1939 // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Вип. 2. К., 1999. С. 53-64.

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Джерелознавче дослідження. К., 1999. 448 с.

«Білі круки» подільського друкарства: [Про видання Кам’янець-Подільської худ.-пром. профшколи, 1921-31] // пам’ятки України. 2000. Ч. 3-4 (128-129). С. 33-45.

Володимир Міяковський, 1888-1972 // Вісті УВАН. Ч. 2. Нью-Йорк, 2000. С. 201-267.

«Музей України; Збірка П.Потоцького»: Доба, середовище, загибель. К., 2002. 251 с.

Чернігівсько-петербурзький історичний гурток, 1908-1917 // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики; Збірка наукових праць. Число 10. Частина 2. Пам’яті Михайла Брайчевського. К., 2003. С. 288-298.

Про видання, заборонені на стадії верстки, або тиражі яких було знищено, 1920-1941 // До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Том ІІ. К.; Л., 2004. С. 554-602.

Початок кар’єри й історія моєї збірки // Сучасність. Ч. 2 (526). С. 81-114.

Микола Зеров // Наш сучасник Микола Зеров. Луцьк: Терен, 2006. С. 199-272.

Невідома праця Василя Різниченка з історії друкарства // Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIIІ століття». Ніжин, 2006. С. 20-25.

Невідома праця Василя Різниченка з історії друкарства // Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIIІ століття». Ніжин, 2006. С. 20-25.

Нарбутівські сюжети: Видавнича діяльність товариства «Друкарь» // Сіверщина в контексті історії України: Зб. наук. праць. Матеріали шостої науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р.). Суми, 2007. С. 128-142. 2 арк.

Перший том «Українського музею» (1927) // Український музей. Зб. 1. Репринтне перевидання [книжки] 1927 року. К.: Фенікс, 2007. С. 4-23.

Повсякденні турботи повоєнних книгознавців (із листування Федора Максименка) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 11. К., 2007. С. 229—298.